Rekrutacja do ZSS nr 105


Rekrutację w ZSS nr 105 prowadzi powołana przez dyrektora Szkolna Komisja Rekrutacyjna w składzie: dyrektor/wicedyrektor szkoły jako przewodniczący, psycholog szkolny jako sekretarz, pedagog szkolny, nauczyciel przedmiotów zawodowych i nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących.

Warunkiem przyjęcia do Zespołu Szkół jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej i skierowanie z Biura Edukacji w Warszawie, gdy uczeń jest z innego powiatu oraz pozytywna opinia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, pracującej w oparciu o statut szkoły.
Wykaz dokumentów obowiązujących kandydatów

do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 54

I. Dokumenty, które należy złożyć do 20 kwietnia:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania z sekretariatu szkoły lub strony internetowej),
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną na stałe lub na etap ponadgimnazjalny (oryginał)

II. Dokumenty, które należy złożyć do 20 maja:

 1. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki wybranych zawodów (oryginał),
 2. opinia psychologiczna,
 3. opinia wychowawcy klasy (charakterystyka ucznia, opis sytuacji rodzinnej i materialnej),
 4. skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał lub poświadczona kopia),
 5. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (o ile kandydat posiada),
 6. dwa zdjęcia,

III. Dokumenty, które należy złożyć do 30 czerwca:

 1. karta zdrowia (oryginał),
 2. świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub kopia poświadczona przez dyrektora gimnazjum),
 3. zaświadczenie z wynikami egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub kopia poświadczona przez dyrektora gimnazjum),
 4. zgoda starosty na naukę w ZSZS nr 54, gdy kandydat jest z innego powiatu,
 5. oświadczenie kandydata o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych.

UWAGA!

Wszystkie oświadczenia muszą zawierać klauzulę następującej treści: ”Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
Wykaz dokumentów obowiązujących kandydatów

do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1

I. Dokumenty, które należy złożyć do 20 kwietnia:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania z sekretariatu szkoły lub strony internetowej),
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną na stałe lub na etap ponadgimnazjalny (oryginał),

II. Dokumenty, które należy złożyć do 20 maja:

 1. opinia psychologiczna,
 2. opinia wychowawcy klasy (charakterystyka ucznia, opis sytuacji rodzinnej i materialnej),
 3. skrócony odpis aktu urodzenia  (oryginał lub poświadczona kserokopia),
 4. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (o ile kandydat posiada),
 5. dwa zdjęcia,

III. Dokumenty, które należy złożyć do 30 czerwca:

 1. karta zdrowia (oryginał),
 2. świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub kopia poświadczona przez dyrektora gimnazjum),
 3. zaświadczenie z wynikami egzaminu gimnazjalnego, o ile kandydat posiada (oryginał lub kopia poświadczona przez dyrektora gimnazjum),
 4. zgoda starosty na naukę w SSPdP nr 1, gdy kandydat jest z innego powiatu.

UWAGA!

Wszystkie oświadczenia muszą zawierać klauzulę następującej treści: ”Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Opracowano na podstawie rozdziału 2a ustawy o systemie oświaty i statutu szkoły.


Dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły.

Wykaz podmiotów realizujących badania medycyny pracy dla uczniów i kandydatów do szkół w 2016 roku:
http://mwomp.pl/wp-content/uploads/2016/04/Wykaz-podmiot%C3%B3w-badania-uczni%C3%B3w-2016-2.pdf