Rekrutacja

Rekrutacja do Zespołu Szkół Specjalnych nr 105

Rekrutację w ZSS nr 105 prowadzi powołana przez dyrektora Szkolna Komisja Rekrutacyjna w składzie: dyrektor/wicedyrektor szkoły jako przewodniczący, psycholog szkolny jako sekretarz, pedagog szkolny, nauczyciel przedmiotów zawodowych i nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących.

Warunkiem przyjęcia do Zespołu Szkół jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej i skierowanie z Biura Edukacji w Warszawie, gdy uczeń jest z innego powiatu oraz pozytywna opinia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, pracującej w oparciu o statut szkoły.
Wykaz dokumentów obowiązujących kandydatów

do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 54 (do pobrania)


I. Dokumenty, które należy złożyć do 20 kwietnia:

1. podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania)

2. orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (oryginał).

II. Dokumenty, które należy złożyć do 20 maja:

1. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy,

2. opinia psychologiczna,

3. opinia wychowawcy klasy zawierającą charakterystykę ucznia i opis jego sytuacji rodzinnej,

4. dokument potwierdzający adres zamieszkania/zameldowania kandydata

(np. czytelna kserokopia dowodu osobistego, rodzica lub opiekuna)

5. skrócony odpis aktu urodzenia  (oryginał lub czytelna kserokopia),

6. 4 zdjęcia,

7. świadectwo z klasy II gimnazjum (oryginał lub czytelna kserokopia),

III. Dokumenty, które należy złożyć do 30 czerwca:

1. karta zdrowia (oryginał),

2. świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał),

3. zaświadczenie z wynikami egzaminu gimnazjalnego

(oryginał lub czytelna kserokopia),

4. starosty na naukę w naszej placówce, gdy kandydat jest z innego powiatu.
Wykaz dokumentów obowiązujących kandydatów

do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1(do pobrania)


I. Dokumenty, które należy złożyć do 20 kwietnia:

1. podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania)

2. orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (oryginał).

II. Dokumenty, które należy złożyć do 20 maja:

1. opinia psychologiczna,

2. opinia wychowawcy klasy zawierającą charakterystykę ucznia i opis jego sytuacji rodzinnej,

3. dokument potwierdzający adres zamieszkania/zameldowania kandydata

(np. czytelna kserokopia dowodu osobistego, rodzica lub opiekuna)

4. skrócony odpis aktu urodzenia  (oryginał lub czytelna kserokopia),

5. 4 zdjęcia,

6. świadectwo z klasy II gimnazjum (oryginał lub czytelna kserokopia),

III. Dokumenty, które należy złożyć do 30 czerwca:

1. karta zdrowia (oryginał),

2. świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał),

3. zgoda starosty na naukę w naszej placówce, gdy kandydat jest z innego powiatu.


Dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły w terminie  do 15 maja.